دیگاه های زن ستزانه ،جواب رد داد

1 ماه پیش / نظریات
دیگاه های زن ستزانه ،جواب رد داد

 

ناعمه بلوچ زن یی که تابو شکنی کرد ودر جامعه سنتی افغانستان پا به عرصه فعالیت گذاشت ، قهر مانانه وبی باکانه بر سنت ها و عنعنات ناپسند جواب رد داد .حالا نیز خدمت در صفوف پولیس ملی را وظیفه مقدس و پسندیده برایش میداند.اواز 14 سال بدینسووظیفه مقدس امنیتی را در صفوف پولیس ملی کشوربه پیش میبرد ولباس مقدس پولیس رابه تن کرده است ودر این مدت کناربرادرانش برای مردم و کشورش اش مصدر خدمات شایانی گردیده است.ناعمه بلوچ از اپتداء تا انتها وظایف خود را مرحله به مرحله از کار های کوچک تا کار های بزرگ وطنی به اجراء در آورده وحالا بالاترین رتبه نظامی را در صفوف پولیس کشور از آن خود کرده است.او با افتخار در کنار هم قطارانش به حیث جنرال کار میکند وهمه دوستان وی با محبوبیت وصمیمیت به دور وی حلقه میزنند وبه توصیه های وی گوش فرا میدهد. . بلوچ میگوید که وقتی کار را در صفوف پولیس آغاز میکرد ، دید مردانه نسبت به زنان در جامعه حاکم بود ویک پولیس زن را به دیده حقارت وکوچک میدند ، اما ما با این دیدگاه ها مبارزه کردیم وافتخار میکنم که حالا 400 نفر زن در صفوف پولیس کشور جابجا هستند وخدمات شا یانی را برای مردم شان انجام میدهند.ناعمه در کنار مشکلات اجتماعی ودید گاههای زن ستیزانه در خانواده نیز با مشکلات ونا ملایمات یی رو برو بود .او گفت :" مرا در خانواده شوهرم حمایت میکرد ولی یک برادرم با رفتن من در پولیس ملی مخالفت میکرد ولی بعد ها نظریات همکاران ومردم را پیرامون کار کرد های من شنیدند ، او نیز حمایت خود را ا زکار من ابراز داشتند." فعالیت های اجتماعی وسیاسی ناعمه فراتر از صفوف پولیس در بخشهای دیگر نیز راه پیدا کرده است . او زمانی در ولایت هرات کاندید شورای ولایتی بود که بیشترین رای را به دست آورده است . اوگفت که دراین انتخابات دو هزار رای را از آن خود کرده است که بیشتر زنان ومردان روشنفکر ا زوی حمایت نموده بودند. کار کرد های ناعمه پیوسته مورد تقدیر وستایش ار گانهای دولتی ، نهای های اجتماعی و بین المللی قرار گرفته است . موصوف گفت که  این مدت نهاد های ذیل مو صوف را مورد تقدیر قرار داده است  . ناعمه در جریان کار هایش  مورد انتقاد قرار نگرفته و مجازات نیز نگردیده است که این خود نوعی از مکافات برایش به حساب می آید. .این زن قهر مان به دررتبه جنرال کار میکند وستیب به ستیب قله ترقی پیمودیم من به نام کشور امدیم در ولایت هرات ایقا وطیفه می کردم و یک ولاین کلید بود و درانجا نییز مردان چشم خوبی به پولیس زن نداشتند ولسانی خودربخش حقوق وعلموم سیاسی گرفتیم گوید ما قربانی ها ی دایم و راه به دیگران زنان در این بخش باز کردیم وی گفت 14سا ل زمانی که ما به صفوف پولیس پیوستیم که دیدگاه مردان نظز ما بیسارمتفاوت بود وی گفت پپوبسیار موانع ها درصدر را ه امد و کشور ما به حد نرسد ه است که پولس زن به نظرخوب نگاه کند ما اگر موانع بود سد راه ما بوده با اخلاق با همو سوگند که زمانی در نطام میایم میخورم پایدار می باشم به همین خاطر با تمام مشکلات مقابله کردیم و را ه به دیگرزنان پولیس باز کردیم اما ما با کدارخود به عزما افتخارمیکنم که یک پولس هستم ونظام و حکومت خودرا حمایت میکنم و ی می گوید که تاحال که ما 400 پولس زن داریم به برکت کسانی بود که مارا حمایت کرد.وی گفت مرا شوهر م فامیل حممایت می کرد اما یک برادر م بود که همیشه همرای وظیفه ما مخالف بود بعدا نوع کار کرد مرا دیدند تعریف کار ی مرا از اجمتاع مرد شنیدده و هم مرا حمایت کرد..

کار در پولیس یکی از افتخارات ناعمه است . او میگوید که در کنار برادرانش با عفت وبا عزت  کار می نماید و اینکه تا حالا افتخارات بزرگ و اعتماد جامعه را به دست آورده است ؛همین زندگی با عزت در کنار برادرانش بوده است واین امر سبب شده تا خانواده ها اعتماد کنند و دختران شانرا اجازه بدهند تا در صفوف پولیس راه پیدا کنند . ناعمه میگوید که وظیفه خطیر تا حالا در برابر آنان قراردارد .او گفت که دولت افغانستان وجامعه جهانی مصمم است تا تعداد زنان در صفوف پولیس به ده هزار تن افزایش یابد واین تعداد زمانی ممکن است که در صفوف پولیس جابجا شوند که مردم به پولیس ومصئونیت کاری زنان در این نهاد باور و اعتماد پیدا کنند.ناعمه گفت که روی همین ملحوظ آنان مصمم هستند تا اخلاق نیکو را در میان پولیس زن بیشتر سازند و از حقوق زنان در این نهاد ؛دفاع نمایند..ناعمه خوشنود به نظر می‌رسد که ریاست حقوق بشر و اطفال و زنان در چوکات وزارت داخله ایجاد گردیده ولی این بسنده نیست به گفته وی باید چهار ریاست دیگر نیز در چوکات وزارت داخله برای زنان اختصاص یابد .نامه فعلا به حیث معاون حقوق بشرزنان واطفال در وزارت داخلی کار میکند اما میگوید که چند ریاست دیگر نیز برای زنان باید اختصاص داده شود تا حداقل تعادل جندر رعایت گردد.