افغانستان شهر وحشت

8 ماه پیش / نظریات
افغانستان شهر وحشت

 
 
شهروحشت
رویدادها نیوز
یک جوان معیوب که ظاهراً بیماری روانی دارد روز گذشته از سوی برخی از دوکان‌داران بازار صیاد ولایت پروان مورد لت کوب قرار‌ گرفته است.
به‌گفته‌ی گواهان رویداد، این جوان که باشنده روستای رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان میباشد
به علت شکستاندن چند دانه تربوز و یک شیشه نانوایی، درنخست با ریسمان بسته و سپس به گونه بی‌رحمانه مورد لت و کوب قرار‌میگیرد
.از نهادهای امنیتی میخواهیم که عاملان این قضیه را به پنجه قانون بسپارند.
مقبول نوری.