سوئ استفاده جنسی از دختر بچه های خورد سال در تخار

2 هفته پیش / نظریات
سوئ استفاده جنسی از دختر بچه های خورد سال در تخار

کابل --- رویداد ها نیوز

مینه حبیب

استفاده جنسی از دختران خورد سال وبی سر سر پرست در محلات گوناگون کشور چیز تازه نیست .

بار ها گزارش های از این دست در رسانه ها دست به دست میشود. به تازه گی

چندی قبل پولیس شهر تالقان یک دختر ۱۲ ساله را با سه مرد باز داشت کردکه با خود آلات موسیقی و نوشیدنی های الکهولی داشتند.

این دختر به پولیس گفته بود که شماری از آدم های شهر او را در محافل شخصی با خوراندن تابلیت k و الکهول اورا می رقصاندند وبه او تجاوز جنسی میکردند.

این دختر خورد سال در اعترافات خود از مامورین پولیس تخار نیز نام برده است که با او رابطه جنسی داشته اند.

پولیس تخار از ابراز نظر در این راستا خود داری کرده است.

پرونده این دختر اکنون در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی ولایت تخار قرار دارد.

چهار سال پیش در زمان بی که داکتر یاسین ضیا مسئولیت ولایت تخار را داشت ؛نیز قضیه مشابه در این ولایت رخ داده بود . در رویداد گزارش شده بود که دختری به اسم سحر از سوی پولیس مورد استفاده جنسی قرار داشت که در این رویداد دست کم ۱۸ تن دست داشتند.مردم درحالیکه به پولیس دل بسته می کنند  تا اطفال را ازچنگ  گرگان درنده  نجات بدهند اما متاسفانه  برمبنای گزارش ها پولیس نیز یکی از عوامل این جنایات برشمرده می شوند.