تلاش شورای ژونالیستان بخاطر کاریابی برای خبرنگاران کشور

3 هفته پیش / نظریات
تلاش شورای ژونالیستان بخاطر کاریابی برای خبرنگاران کشور

 

 تلاش شورای ژورنالیستان بخاطر کاریابی برای خبرنگاران کشور

 رویدادها نیوز

مینه حبیب

هیات رهبری شورای ژورنالیستان افغانستان روزگذشته میزان سال جاری طی نشستی با احمد بشیر ته ینج نامزدوزیر وزارت کارو اموراجمتاعی وشهدا ومعلولین؛ پیرامون قانون کار وکاریابی برای ژورنالستان وارتقا ئ ظرفیت کاری زنان ژونالست بحث وتبادل افکار نمودند.

درنخست حفیظ الله بارکزی رئیس شواری ژونالیستان پیرموان قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان بحث نمود ه ؛گفت:« خوشبختانه قانون کار در کشور نافذ است ولی متاسفانه اجرائ ان بخصوص در بخش های خصوصی نیاز به هماهنگی دارد.»

وی افزود که حتا خبرنگاران تا یک سال و شش ماه امیتاز مالی شان رااز سوی یک تعداد از رسانه ها تا حالا دریافت نکرده اند.

بارکزی اضافه کردکه شورای ژورنالیستان اماده است تا کادرهای مجرب وجوان را بخاطر پر کردن پست های خالی دراختیارادارت خصوصی و دولتی قراردهدتا درآینده امور نظام متکی به قوانین نافذ ه در کشور عملی شود واز سویی هم گراف بیکاری و فساد کاهش پیدا کند وکار به اهل کار سپرده شود .

بارکزی یادآورشد که شورای ژورنالیستان افغانستان روند نشست ها را با تمام وزارت خانه بر گزار کرده ونتیجه انرا با  ژورنالیستان درمیان میگذارد.

یاسمین نظری معاون کمیته زنان ژورنالیست به ادامه سخنان بارکزی افزود که زنان ژورنالیست به ارتقاع ظرفیت دربخش گوینده گی نیاز دارند وبهتر است تاکورس های کوتاه مدت ودراز مدت برای خیر نگاران در این بخش تدویر یاید.

سپس عزیز بارکزی مسوول تشکیلات شورای  ژونالیستان پیراموان تطبیق نشدن قانون کارصحبت نموده ؛گفت که جلب وجذب خبرنگاران وکارمندان مطبوعاتی بر  اساس سلیقه وروابط در بعضی رسانه ها صورت می گیرد.

همچنین خیر نگاران بدون کدام دلیل بعد از سه ماه کاردریک رسانه از کار اخراج میشوند واین در حالیست که با رسانه مربوط برای یکسال قرارداد کار را عقد کرده اند.

نامزد وزیر کار واموراجتماعی ضمن صحبتی ؛ با شورای ژونالیستان افغانستا ن وعده هر نوع همکاری را داد. وی گفت :«وزارت کار و امور اجتماعی وشهدا معلولین آماده است تا در هماهنگی

باشورای  ژونالیستان  درر رفع مشکلات خبرنگاران وکارمندان مطبوعاتی همکار ی نماید و بخصوص بخاطر ارتقاع ظرفیت کاری زنان زورنالست از هیچ نوع همکاری دریغ نه نماید.

نامزاد وزیر کار وامور اجتماعی گفت  : ما مصمم هستیم تا افراد بر اساس شایستگی وتخصص درپست ها گماشته شوند. وزیر کار گفت که به همکاری جامعه جهانی برای کار یابی جوانان تلاش می نمایند و در این راستا به تلاشهای شأن ادامه میدهند.