روش استبدادی اندرابی در نظام یی که روی ستون های دموکراسی استوار است.

8 ماه پیش / نظریات
روش استبدادی اندرابی در نظام یی که روی ستون های دموکراسی استوار است.

 

روش استبدادی اندرابی در نظام یی که روی ستون های دموکراسی استوار است.
 رویداد ها نیوز __ کابل

روش مسعود اندارابی وزیر امور داخله کشور می گوید : هیچ منسوب حق گفتگو با رسانه ها را ندارد. این نخستین باری است که یک وزیر حکومت در رسیدن به اهداف اش بر رسانه ها حمله میکند. رسانه ها در 18 سال گذشته ممد و همکار هر وزیر بوده است. رسانه ها از حق تلقی ها سخن میگویند،از فساد خبر میدهند وقانون شکنی یاد آوری می نمایند.
رسانه زبان مظلومان است که از سوی ظالمان پامال میشود.
حرکت وزیر داخله فرا قانونی است و این حرکت به جایی نخواهند رسید

مسعود اندرابی در یک اقدام واکنشی به تمام منسوبین وزارت داخله دستور داد با هیچ رسانه گفتگو نکنند و هرکه تخلف کرد مورد پیگرد قرار می گیرد.